Dagelijks Evangelie

 

Dagelijks Evangelie  


Vrijdag 19 November


Vrijdag in week 33 door het kerkelijk jaar  C


Uit het 1e boek der Makkabeeën 4,36-37.52-59.In die dagen zeiden Judas en zijn broeders: 'Onze vijanden zijn verslagen: laten we dus optrekken om de tempel te zuiveren en opnieuw in te wijden. Het hele leger verzamelde zich en ging op weg naar de Sion. Op de vijfentwintigste van de negende maand, te weten de maand kislew van het jaar honderdenachtenveertig Stonden ze in alle vroegte op en brachten volgens voorschrift een offer op het nieuwe brandofferaltaar. Op dezelfde dag en op hetzelfde uur dat vreemde volken het altaar hadden ontwijd, werd het nieuwe altaar ingewijd, terwijl er liederen en muziek van citers, harpen en cimbalen ten gehore werreden gebracht. Het hele volk knielde neer en boog diep voorover om de hemel, die hen geholpen had te loven. Acht dagen lang vierde zij de inwijding van het altaar en brachten ze vol vreugede brandoffers, vredeoffers en dankoffers. Ze versierden de voorkant van de tempel met gouden kransen en met schildjes. Ze vernieuwden de poorten en priestervertrekken en voorzagen ze van deuren. Er heerste grote vreugde onder het volk omdat de smaad die ze van de vreemde volken ondervonden hadden, was afgewend. Judas bepaalde samen met zijn broers en de hele volksvergadering dat het feest van de altaarinwijding jaarlijks acht dagen met blijdschap en vreug gevierd zou worden, te beginnen op de vijfentwintigste kislew.Uit het 1e boek der Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd.Gij zijt geprezen Heer, in alle eeuwen, Gij God van onze vader Israël. Jahweh, U is de grootheid en macht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit; want U behoort alles, wat zich in de hemel en op de aarde bevindt. Jahweh, U is de heerschappij; U, die U als heerser over alles verheft. Jahweh, U is de grootheid en macht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit; want U behoort alles, wat zich in de hemel en op de aarde bevindt. Jahweh, U is de heerschappij; U, die U als heerser over alles verheft. Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig verheven, luisterrijk en hoog geëerd. Want alles in de hemel en op aarde is het uwe, Gij zijt de Koning, Heer, die boven allen staat. Rijkdom en aanzien komen van U; Gij regeert over alles. In uw hand ligt macht en kracht; alle grootheid en sterkte komen van U. Rijkdom en aanzien komen van U; Gij regeert over alles. In uw hand ligt macht en kracht; alle grootheid en sterkte komen van U.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 19,45-48.In die tijd ging Jezus de tempel binnen en begon de verkopers er uit te jagen, terwijl Hij tot hen zei: 'Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.' Dagelijks gaf Hij in de tempel onder­richt. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de vooraan­staanden van het volk zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen, maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen, want al het volk hing aan zijn lippen.

.


         Uit 'HET DAGBOEK DER HEILIGEN'

                 Door E.H. J.B. De Corte - 1871

                    

                                  

                 

                                                        

               

                  De H. Livinus,  Apostel van Vlaanderen

                                                                                            _______ 

                                        Zalig zijn zij die vervolging lijden voor de rechtvaardigheid.   MATT. 5.


    De H. Livinus werd,  van edele ouders in Schotland geboren.  Hij verliet nog heel jong,  de ijdelheden der wereld,  en werd om zijn geleerdheid en deugden  tot Aartsbisschop van Schotland benoemd..  Weinige jaren daarna kwam hij het Geloof verkondigen in Vlaanderen.  Zijn voornaamste woonplaats was in Houtem.  Van daar  ging hij door heel het land van Aalst en Brabant het Evangelie prediken.  Nadat hij 36 jaar gewekt had om zielen voor de Hemel te winnen,  werd hij in het jaar 659 door heidenen onthoofd in het dorpke Esse.  De H. Graphaïldis bij wie hij in Houtem lang gewoon had,  en haar zoon de H. Brixius,  werden op de zelfd dag ter dood gebracht.

                                                   -------------------------


                                                          MEDITATIE

                                             

                                                     Op de H. Livinus.


De H. Livinus verlaat al de wereldse ijdelheden om zich geheel aan God toe te wijden,  om zo zijn ziel zalig te maken. Dit moet ons groot en enig werk zijn,  daarin moeten wij ons enig geluk stellen;  wat baat het ons toch rijkdommen,  grootheid, geleerdheid en achting der mensen te bezitten,  indien wij na dit alles bezeten te hebben,  het eeuwig geluk moeten derven? 

Wat  baat het de mens geheel de wereld te winnen,  Zegt de Zaligmaker,  indien hij zijn ziel verliest? Marc. 8. Onthecht dan uw hart van de wereld,  zoekt het rijk der Hemelen,   en al het overige zal u toegeworpen worden.  Matt. 6.


                                                            -----------------