Dagelijks Evangelie

DAGELIJKS EVANGELIE

cyclus.C


Zondag 29 Mei 2022

Zevende zondag van Pasen

                MEIMAAND  MARIAMAANDUit de Handelingen der apostelen 7,55-60.


In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de hemel
en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods rechter­hand;
en hij riep uit: 'Ik zie de hemel open en de Mensen­zoon staande aan Gods rechterhand.'
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als een man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette.
Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest.'
Toen viel hij op zijn knieën en riep met luider stem: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan.'
Na deze woorden ontsliep hij.Psalmen 97(96),1.2b.6.7b.9.


De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
De hemel verkondigt zijn heiligheid

en alle volken aanschouwen zijn glorie.
Die beelden aanbidden worden beschaamd,
zij die op hun afgoden groot gaan.
Voor Hem werpen alle goden zich neer.

Want heel de aarde staat onder uw macht,
Gij zijt de hoogste der goden
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 22,12-14.16-17.20.


Ik Johannes hoorde een stem, die tot mij sprak: 'Zie, Ik kom spoedig;
mijn loon breng Ik mee om ieder te vergelden naar werk.
Ik ben de Alfa en Omega, De Eerste en de Laatste, het Oorsprong en het Einde!
Zalig zij die hun klederen rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens, en door de poorten mogen ingaan in de Stad.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de Kerken
bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende Morgenster!
De Geest en de Bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie het hoort, zeggen: 'Kom!'
Wie dorst heeft, hij kome! Wie wil, neme het water des levens, om niet!
Hij, die dit alles waarborgt, spreekt: 'Ja, Ik kom spoedig!' Amen. Kom Heer Jezus!'Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 17,20-26.


In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader
niet alleen voor mijn leerlingen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen een mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U:
dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
Ik heb hun de heerlijk­heid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij een zijn zoals Wij een zijn:
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt een zijn en de wereld zal erkennen,
dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad.
Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschou­wen,
die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad voor de grond­vesting van de wereld.
Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend,
en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde
waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en Ik in hen.'Bron : Petrus Canisius bijbel & vernieuwing

____________