Dagelijks Evangelie

DAGELIJKS EVANGELIEZondag 5 Juli 2020


14e zondag door het liturgisch jaar A


Uit de profeet Zacharias 9,9-10.


Zo spreekt de Heer: 'Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.
Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der aarde.


Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14.


U wil ik loven mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd
U wil ik prijzen iedere dag
uw Naam verheerlijken voor altijd en eeuwig.

De Heer is vol liefde en medelijden
lankmoedig en zeer goedgunstig
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.


Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,9.11-13.


Broeders en zusters, uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe.
En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam
eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.
Broeders, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.
Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult gij leven.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-30.


In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Bron. Petrus Canisius en vernieuwing


Uit 'HET DAGBOEK DER HEILIGEN'

         Door E.H. J.B. De Corte - 1871


                                                    - 4 Juli-     

                     

         De H. Elisabeth, Koningin Van Portugal.

                                       _________


                     Op u, o God,   stelt mijn ziel haar betrouwen. Ps. 50

     De H. Elisabeth was de dochter van Petrus III,  koning van Aragon. Zij werd in het jaar 1271 geboren,  en opgevoed in de tederste gevoelens van godvtruchtigheid.  Het  gebed en de versterving waren haar liefste oefeningen.  Zij was nog zeer jong wanneer zij trouwde met Dionysius,  koning van Portrugal.  De H. Elisabeth toonde zich voor heel dit land een voobeeld van allerlei deugden.  Dagelijks las zij de getijdenn der priesters,  de getijden van O.L.V. en van de overledenen.  Zij vastte vier maanden in 't jaar ,  en at op vrijdag niets anders dan droog brood,  maar hetgeeen men in haar bijzonder bewonderde,  was haar grote liefdadigheid.  Dagelijks stortte zij in de schoot der armen overvloedige aalmoezen en gebruikte zij grote sommen geld  tot onderhoud van alle slag van ongelukkigen die haar hun moeder en hun voozienigheid noemden;  Zij stierf in het jaar 1336.

                                                                    ________________ 

                                               .


..


  


    .

l