Dagelijks Evangelie

DAGELIJKS EVANGELIEZaterdag 21 September 2019


De H. Matteüs. Apostel en Evangelist


Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 4,1-7.11-13. Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede:
een lichaam en een Geest, zoals gij ook geroe­pen zijt tot een en dezelfde hoop
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen.
Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave.
Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij aposte­len,
anderen profeten, anderen evangelis­ten, weer anderen herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.


Psalmen 19(18),2-3.4-5.


De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,9-13.


In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteus heette, en Hij zei tot hem:

'Volg mij.' De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tolle­naars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?'
Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'Bron : Petrus Canisius bijbel en vernieuwing