Dagelijks Evangelie

Woensdag 17 Juli 2019


De H. Fredegandus. abt.
Uit het boek Exodus 3,1-6.9-12.


In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan.
Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik.
Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde.
Hij dacht: "Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het
dat die doornstruik niet verbrandt?"
De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik
riep God hem toe: "Mozes, Mozes." "Hier ben ik," antwoordde hij.
Toen sprak de Heer: "Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit,
want de plaats waar gij staat is heilige grond."
En Hij vervolgde: "Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob."
Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien.
De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken.
Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’Wie ben ik, dat ...?
God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd:
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’


Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.


Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet.

Hij is het, die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is rechtigvaardig in al wat Hij doet
Hij laat de verdrukten recht wedervaren
Hij maakte aan Moses zijn wegen bekent,
Hij toonde zijn werken aan de kinderen van Israël.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-27.


In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.


Bron: Petrus Canisiusbijbel en vernieuwing

DAGELIJKS EVANGELIE