Dagelijks Evangelie

DAGELIJKS EVANGELIE

Zaterdag 7 December 2019


zaterdag in de 1e week van

de  advent. Cycl. A.


De H. Ambrosius, b. † 397Uit profeet Jesaja 30,19-21.23-26.


Zo spreekt de Heer, de heilige God van Israël: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont,
je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort.
De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf,
zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien,
met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’
Dan zal hij regen geven voor het zaad waarmee je het land hebt ingezaaid. Alles wat het land voortbrengt
zal mals en voedzaam zijn. Op die dag zullen je kudden op uitgestrekte weidegronden grazen.
De runderen en ezels die het land bewerken, krijgen voer dat verrijkt is met zuring, nadat het met vork en zeef is gewand.
Op de dag van het bloedbad, wanneer de torens vallen, zullen er beken en waterstromen
neervloeien van iedere hoge berg en van elke heuvel die zich verheft.
Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt verzevenvoudigd,
als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de Heer de wond van zijn volk
en geneest hij de striemen die het zijn toegebracht.


Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6.


Hoe goed is het te zingen voor onze God,
hoe heerlijk hem onze lof te brengen.
De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer,
Hij brengt de ballingen van Israël bijeen.

Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.
Hij bepaalt het getal van de sterren,
Hij roept ze alle bij hun naam.

Groot is onze Heer en oppermachtig,
zijn inzicht is niet te meten.
De Heer richt de vernederden op
en drukt de goddelozen neer.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,35-38.10,1.6-8.


In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.'
Hij riep zijn twaalf leerlin­gen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen.
gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Verkon­digt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
Voor niets hebt gij ontvan­gen, voor niets moet gij geven.


Bron : Petrus Canisius bijbel en vernieuwing