Dagelijks Evangelie

DAGELIJKS EVANGELIE

Zondag 20 October 2019

29e zondag door het jaar C


Uit het boek Exodus 17,8-13.


In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen.
Toen sprak Mozes tot Jozua: Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek.
Zelf ga ik morgen met de staf van God in mijn handen op de top van de heuvel staan.
Jozua deed wat Mozes hem had gezegd. Hij trok uit, om Amalek te bestrijden, terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel beklommen.
Zolang Mozes zijn handen omhoog hield, had Israël de overhand, maar zodra hij zijn handen liet zakken, was Amalek sterker.
Maar tenslotte werden de handen van Mozes vermoeid. Nu namen zij een steen, legden die onder hem,
en hij ging er op zitten; terwijl Aäron en Chur, ieder aan een kant, zijn handen ondersteunden, zodat zijn handen gestrekt bleven tot zonsondergang toe.
En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.


Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8.


Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:
van waar kan ik hulp verwachten?
Mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,
Hij slaapt niet, die waakt over u.
Hij sluimert niet en Hij suft niet,
die over Israël waakt.

De Heer is het die u behoedt,
Hij staat als een wacht aan uw zijde.
Bij dag zal de zon u niet deren,
bij nacht doet de maan u geen kwaad.

De Heer bewaart u voor onheil,
uw leven houdt Hij in stand.
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan,
op deze dag en altijd.


Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 3,14-17.4,1-2.


Dierbare, blijf bij de leer, die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren, die u onderricht hebben
en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten, die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus.
Elk door God geinspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleg­gen,
om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,
zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk.
Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschij­ning en bij zijn koningschap:
verkondig het woord, dring aan te past en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in een woord, geef uw onderricht met groot geduld.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 18,1-8.

In die tijd leerde Jezus zijn leerlingen in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen.
Hij zei: 'Er was eens in een zekere stad een rechter, die zich om God noch gebod bekommerde.
Er was ook een weduwe in die stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander.
Een tijdlang wilde hij niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij om God noch gebod,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer ge­plaagd te worden door haar eindeloze bezoeken.'
En de Heer sprak: 'Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitver­kore­nen, die dag en nacht tot Hem roepen en naar wie Hij genadig luistert?
Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar: zal de Mensen­zoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?'


Bron: Petrus Canisiusbijbel en vernieuwing